Go to the content
Show basket Hide basket
Go back to Blog
Full screen Suggest an article

Reunião Mensal Ampliada FEES/PI

May 29, 2011 21:00 , by Walmira Penha - 0no comments yet | No one following this article yet.
Viewed 694 times

Confirmada reunião mensal ampliada do FEES/PI dia 31.05.2011 no auditório da SRTE/Pi das 10 às 12 hs.


Կատեգորիաներ

Organização do movimento

0no comments yet

    Մեկնաբանություն թողնել

    The fields are mandatory.

    Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից:

    Հրաժարում