Go to the content
Show basket Hide basket

Fórum Brasileiro de Economia Solidária

Go back to TV ESS (Espanhol e Português)
Full screen Suggest an article

NBR Entrevista – Balanço da Conferência Nacional de Economia Solidária

July 2, 2010 12:41 , by Unknown - 0no comments yet | No one following this article yet.
Viewed 358 times

Entrevista com Paul Singer, Secretário Nacional de Economia Solidária – MTE
Source: http://www.ripess.org/nbr-entrevista-balanco-da-conferencia-nacional-de-economia-solidaria/?lang=es

0no comments yet

  Մեկնաբանություն թողնել

  The fields are mandatory.

  Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից:

  Հրաժարում

  FBES - Fórum Brasileiro de Economia Solidária

  Brazil