Go to the content
Show basket Hide basket

Fórum Brasileiro de Economia Solidária

Go back to TV ESS (Espanhol e Português)
Full screen Suggest an article

Origenes y conceptos de economía solidaria

February 16, 2010 23:27 , by Unknown - 0no comments yet | No one following this article yet.
Viewed 366 times

Explicación de lo que es la Economía Solidaria, por Rafael Jacobo, director nacional de Kolping México.
Source: http://www.ripess.org/origenes-y-conceptos-de-economia-solidaria/?lang=es

0no comments yet

  Մեկնաբանություն թողնել

  The fields are mandatory.

  Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից:

  Հրաժարում

  FBES - Fórum Brasileiro de Economia Solidária

  Brazil